Bespovratna sredstva za mlade kuršumlijske poljoprivrednike

  0

  U okviru Projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Kuršumlija” – Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa opštinom Kuršumlija, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 180.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti za najmanje 10 mladih poljoprivrednika/ca, starosti 18 -35 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Kuršumlija. Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte i sl.

  Konkurs je otvoren od 25. maja do 20. juna 2016. godine . Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovni kriterijum, da imaju između 18 i 35 godina, da se prijave tako što de popuniti PRIJAVU.

  PRIJAVU možete preuzeti na šalteru opštine Kursumlija , kao i putem interneta sa sajta: www.fondacijadivac.org i www.kursumlija.org

  Za sve detaljne informacije obratiti se g-đi Nadi Obradović– Fondacija “Ana i Vlade Divac” putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona 062 /77 88 73.

  Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom predatom dokumentacijom, poslati na adresu :

  FONDACIJA “ANA I VLADE DIVAC”

  1. Ilije Garašanina 53a/7

  11000 Beograd

  sa naznakom: “za Konkurs za poljoprivredni program – Kuršumlija”

  USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

  • mladi od 18-35 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu
  • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija
  • da daju pismenu izjavu da de registrovati svoju delatnost ukoliko uđu u uži krug odabranih poslovnih

  ideja (npr: poljoprivredno gazdinstvo) –ako ved nije registrovano ili na podnosioca prijave ili nekog od

  članova zajedničkog domadinstva

  • da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu posrednika
  • da su podneli popunjenu PRIJAVU Fondaciji “Ana i Vlade Divac ” sa pratedom dokumentacijom
  • da nisu zaposleni u Opštini Kuršumlija, kao i da nisu članovi zajedničkog domadinstva sa zaposlenima (odbornici, članovi opštinskog veda, radnici opštinske uprave)

  KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

  • Višečlana porodica i vezana domadinstva
  • Lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domadinstava
  • Porodice koje žive kao podstanari ili u vlastitom, ali neuslovnom objektu
  • Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

  NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE VID POMOĆI KORISNIKA PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

  • Interesovanja i znanja
  • Iskustva i trenutna proizvodnja
  • Postojedih objekata, opreme i drugih mogudnosti korisnika
  • Potreba korisnika

  PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU BI TREBALO O B A V E Z N O DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

  1. Izjava o saglasnosti – data u prilogu
  2. Kopija lične karte ili pasoša za podnosioca prijave (ili kopija izbegličke legitimacije ukoliko podnosilac Prijave ili član njegovog domadinstva ima izbeglički status, ili kopija rešenja o ukidanju statusa izbeglice, ili kopija legitimacije interno raseljenih lica)
  3. Izjava o kudnoj zajednici overena u opštinskom organu uprave
  4. Za zaposlene članove domadinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka (za zadnja tri meseca)
  5. Za penzionere – kopija zadnjeg čeka od penzije 6. Za nezaposlene članove porodičnog domadinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica) 7. Za nezaposlene članove porodičnog domadinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
  6. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa 9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošdu da sam brine o deci/detetu bez pomodi drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka 10. Za decu samohranih roditelja -umrlica roditelja ili bilo koji dokument kojim se potvrđuje da je kandidat dete samohranih roditelja
  7. Za poljoprivredna gazdinstva – kopija registracije poljoprivrednog gazdinstva
  8. Za bolesne članove domadinstva – kopija medicinske dokumentacije

  Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu: FondacijaDivac

  VAŠ KOMENTAR

  Napišite Vaš komentar
  Unesite svoje ime