Opština Kuršumlija upućuje javni poziv za zakup površina javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za vreme održavanja manifestacije „Kulturno leto Kuršumlija 2024“ postupkom javnog nadmetanja

  0

  Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija o raspisivanju Javnog poziva za zakup površina javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za vreme održavanja manifestacije „Kulturno leto Kuršumlija 2024“ br. II-02-64/2024-7 od 17.06.2024. godine, a u skladu sa Planom za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene za vreme održavanja manifestacije „Kulturno leto Kuršumlija 2024“ br. II-02-64/2024-5 od 17.06.2024. godine, Komisija za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska, dana 18.06.2024. godine, objavljuje:

  Javni poziv za zakup površina javne namene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za vreme održavanja manifestacije „Kulturno leto Kuršumlija 2024“ postupkom javnog nadmetanja

  1. U zakup se izdaju površine javne namene na sledećim lokacijama:
  • Lokacije 1 – 8 (od raskrsnice ulica Vuka Karadžića i Kosovske ulice do raskrsnice ulice Palih boraca i Kosovske ulice, sa desne strane kolovoza).
  1. Vrsta montažnog objekta privremenog karaktera koji se postavlja na površinama javne namene, za sve lokacije, iz člana 1 ovog Javnog poziva je točilica za piće.
   Maksimalna površina javne namene koju zauzima točilica je 3m2.
  2. Visina početnog iznosa zakupnine određuje se u iznosu od 7.500,00 dinara po točilici, na dnevnom nivou.
   Površine javne namene u zakup se izdaju na period od 12.07. – 13.07.2024. godine.
  3. Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 01.07.2024.godine, u sali SO Kuršumlija, sa početkom u 10,00 časova.

  Učesnici u postupku javnog nadmetanja dužni su da se prijave na pisarnici Opštinske uprave, najkasnije do 9,00 časova 01.07.2024. godine, i pritom prilože sledeću dokumentaciju:

  • za fizička lica: ime i prezime, adresu, očitanu ili kopiju lične karte;
  • za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje;
  • za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;
  • naznaku lokacije za koju se konkuriše.

  Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se lokaciju odnosi. Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca prijave, sa adresom i kontakt telefonom.

  1. Javno nadmetanje će se održati ako na isto pristupi najmanje dva učesnika i to lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Smatra se da je javno nadmetanje održano i kad je prisutan samo jedan učesnik, ukoliko ponudi iznos za 10% veći od početnog iznosa zakupnine. Ukoliko ne pristupi nijedan učesnik, postupak će se ponoviti.
  2. Novčani iznos ponude za licitacione korake utvrđuje se u dinarskom iznosu u visini od najmanje 5% od početnog iznosa zakupnine. Učesnik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu o datoj ponudi. O toku postupka, učesnicima, datim ponudama, redosledu prvenstva i ponuđaču koji je ponudio najviši iznos vodi se zapisnik. Komisija će konačnu odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti na osnovu podnete dokumentacije i ponuđenog iznosa za zakupninu.
  3. Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštine Kuršumlija će na osnovu Odluke o dodeljivanju lokacije izabranim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, doneti Rešenja o odobrenju za korišćenje javne površine za vreme održavanja manifestacije „Kulturno leto Kuršumlija 2024“.
  4. Izabrani učesnik javnog nadmetanja dužan je da izvrši uplatu na ime zakupnine i dostavi dokaz o izvršenoj uplati, najkasnije do 04.07.2024. godine, odnosno neposredno pre dobijanja rešenja.
   Ukoliko u određenom roku učesnik ne izvrši navedenu uplatu, smatraće se da je odustao i Komisija će doneti odluku da se površina javne namene da u zakup sledećem najpovoljnijem ponuđaču, sve do poslednjeg ponuđača za predmetnu lokaciju.
  5. Javni poziv i skica sa lokacijama, će biti objavljeni na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija, na sajtu opštine Kuršumlija https://kursumlija.org/ i u sredstvima javnog informisanja sa teritorije opštine Kuršumlija.

  Prilozi:

  VAŠ KOMENTAR

  Napišite Vaš komentar
  Unesite svoje ime