Raspisan konkurs za stipendije za učenike i studente u Kuršumliji

0

Opština Kuršumlija raspisala je konkurs za dodelu stipendija za učenike i studente sa teritorije kuršumlijske opštine.

Pravo učešća na konkurs imaju učenici srednjih škola i studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Кuršumlija (za izbegla i raseljena lica – boravište).

Uslovi za ostvarivanje prava učešća za dodelu stipendije učenicima i studentima su:

  1. Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Кuršumlija (za izbegla i raseljena lica – boravište),
  2. a) Da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog Zavoda za statistiku u trenutku objavljivanja konkursa (60.029,00 dinara),
  3. b) Da ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos od jedne ipo prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa ukoliko porodica ima troje i više dece (90.043,50 dinara).

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na stipendiju:

Prijava za dodelu stipendije sa osnovnim podacima o učeniku/studentu,

Potvrda srednje škole/visokoškolske ustanove da učenik/student redovno pohađa nastavu i da je prvi put upisan u određeni razred/godinu u tekućoj školskoj 2020/2021 (za apsolvente potvrda da je u školskoj 2019/2020 upisao završnu godinu studija),

Uverenje o zajedničkom domaćinstvu, koje na osnovu izjave dva svedoka izdaje nadležni organ Opštinske uprave,

Dokaz o prosečnom mesečnom prihodu za zadnja 3 meseca koji prethode danu raspisivanja konkursa (od 01.06.2020. do 31.08.2020.godine), a za nezaposlene uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje fonda PIO,

Dokaz da student nije u radnom odnosu (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje fonda PIO),

Fotokopija lične karte ili uverenje o mestu prebivališta (za izbegla i raseljena lica dokaz o boravištu),

Potvrda srednje škole o broju neopravdanih izostanaka do momenta podnošenja prijave na konkurs.

Napomena: Srednje škole sa teritorije opštine Кuršumlija su dužne da opštini Кuršumlija- Računovodstvu opštinske uprave do 5-og u mesecu za prethodni mesec dostave podatke o broju neopravdanih izostanaka za učenike koji su ispunili uslove konkursa i ostvarili pravo na opštinsku stipendiju  a  imaju više od 8 neopravdanih izostanaka, što će se regulisati posebnim ugovorom. Opština Кuršumlija će obustaviti isplatu stipendije  ukoliko se utvrdi da određeni učenik ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2020/2021. godini.

Učenici koji pohađaju srednje škole van teritorije opštine Кuršumlija i koji ispune uslove konkursa i ostvare pravo na opštinsku stipendiju biće u obavezi da do 5-og u mesecu za predhodni mesec dostave potvrdu srednje škole o broju neopravdanih izostanaka, u protivnom ista će im se obustaviti.

Studenti su dužni da, prilikom podnošenja dokumentacije za ostvarivanje prava na stipendiju, dostave na uvid i indeks odnosno studentsku knjižicu.

Pravo na stipendiju nema: student koji je u radnom odnosu, student na master studijama i specijalističkim strukovnim studijama, student/učenik koji je pravo na stipendiju ili kredit ostvario  odlukom Ministarstva prosvete ili nekog drugog državnog organa ili fonda, student koji je navršio 26 godina života, kao ni učenik koji ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2020/2021. godini.

Učenici i studenti koji su ispunili uslove konkursa ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od 10 meseci, a apsolventi u trajanju od 4 meseca.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Opštini Кuršumlija –Кomisiji za dodelu stipendija učenicima i studentima opštine Кuršumlija, u zgradi opštinske uprave opštine Кuršumlija, počev od 01.10.2020. godine do 15.10.2020. godine za učenike srednjih škola, odnosno od 02.11.2020. godine do 16.11.2020. godine za studente.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Кonkurs se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštine Кuršumlija, oglasnim tablama srednjih škola i „Službenom listu opštine Кuršumlija“.

Za sve informacije vezane za konkurs javiti se na telefon 381-402.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime