Zapošljavanje i prava osoba sa invaliditetom

0

Osobe sa invaliditetom su jedan od najosetlјivijih i najspecifičnijih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i pre svega socijalne politike uopšte. Imajući u vidu osobu sa invaliditetom kao pojedinca, ličnost sa svim opštim i specifičnim potrebama, sistemska rešenja moraju svakoj grupaciji osoba sa invaliditetom omogućiti da oblikuju, izražavaju i realizuju svoje osnovne razvojne potrebe. Kao i posebne interese, da imaju jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta, a pre svega da imaju pravo na različitost.

Danas se položaj osoba sa invaliditetom mora posmatrati pre svega kao pitanje lјudskih prava. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje međusektorsku koordinaciju i partnerstvo, razvoj preduzetničkih veština i znanja, samozapošlјavanje i otvaranje novih radnih mesta, saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija. Naglasak se stavlјa na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, na nediskriminaciju i njihovo puno učešća u društvu.

PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM

Definicija invaliditeta usklađena je sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, čiji je Republika Srbija potpisnik (2009. godine). Zasniva se na socijalnom modelu, odnosno shvatanju invaliditeta iz konteksta lјudskih prava. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom definiše osobu sa invaliditetom kao „lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja. Lice koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uklјuči na tržište rada i da konkuriše za zapošlјavanje sa drugim licima.“

PITANјA I PREDRASUDE

Osobe sa invaliditetom predstavlјaju jednu od kategorija lica sa preprekama u zapošlјavanju, zbog problema kao što su:

  • Zdravstvena ograničenja (smanjena radna sposobnost)
  • Nisko samopoštovanje
  • Predrasude poslodavaca prema njihovim radnim sposobnostima
  • Neadekvatno obrazovanje, nedostatak obrazovanja ili radnog iskustva
  • Teškoće u adaptaciju (radno okruženje, društvo)
  • Nizak nivo socijalne podrške

Koje poslove osoba sa invaliditetom može da obavlјa?

Dok invaliditet, sa jedne strane, nameće ograničenja, sa druge strane i osobe sa invaliditetom svoja znanja, veštine i talente mogu da stiču, razvijaju i obogaćuju formalnim i neformalnim kanalima, kroz obrazovanje, hobije i lična interesovanja. U tom pogledu osobe sa invaliditetom se ne razlikuju od osoba bez invaliditeta.

Poslodavac može da zaposli osobu sa invaliditetom na dva načina:

  1. Pod opštim uslovima – bez prilagođavanja
  2. Pod posebnim uslovima – uz prilagođavanje

U okviru prilagođavanja se može obezbediti i stručna pomoć kao podrška kod uvođenja u posao, ili na radnom mestu kroz savetovanje, osposoblјavanje, usluge asistencije i podršku na rad nom mestu, praćenje pri radu, razvoj ličnih metoda rada i ocenjivanje efikasnosti.

ZAPOSLITE OSOBE SA INVALIDITETOM

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebna stručna podrška na radnom mestu, može ostvariti pravo na refundaciju troškova zarade za lice koje je angažovano na pruža nju stručne podrške novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, samo za vreme dok pruža stručnu pomoć, a najduže 12 meseci.

Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom kojoj je potrebno prilagođavanje radnog mesta može ostvariti pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta u jednokratnom iznosu, pri čemu je primerenost usklađena sa procenom radne sposobnosti. Pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme u skladu sa mogućnostima i potrebama zaposlene osobe sa invaliditetom. Refundacija primerenih troškova prilagođavanja rad nog mesta može se odobriti poslodavcu, u jednokratnom iznosu, do 400.000,00 dinara po osobi sa invaliditetom. Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju za rade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom. Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne za rade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

Članom 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je omogućeno da se poslodavac, koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom, oslobodi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od 3 godine, od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Subvencija za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, rad i zapošlјavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje. Kategorija teže zapošlјivih na koje se ova subvencija uklјučuje i osobe sa invaliditetom. Visina subvencije zavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u dalјem tekstu: JLS ) prema mestu zapošlјavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije.

Sredstva dodelјena po osnovu subvencije za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mesti ma gde su minimum državna pomoć (državna pomoć male vrednosti). Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta, pored ostalog, u obavezi je da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čem u Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci. Javni poziv se svake godine obično otvara na dan objavlјivanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do poslednjeg kalendarskog dana u godini. 300.000,00 dinara po licu, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

ZAKONSKA OBAVEZA ZAPOŠLjAVANјA OSOBA SA INVALIDITETOM

Ova obaveza je propisana uz odgovarajuću skalu na osnovu ukupnog broja zaposlenih, uklјučujući osobe sa invaliditetom. Ova obaveza važi za svako preduzeće koje ima 20 i više zaposlenih.

Ukupan broj zaposlenih obuhvata sva lica koja su u radnom odnosu u skladu sa propisima o radu i kao takva su prijavlјena nadležnim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. To znači da se ubrajaju lica koja su zasnovala radni odnos na neodređeno i na određeno radno vreme, a u obzir se uzimaju i lica sa ne punim radnim vremenom, kao i ona koja obavlјaju poslove van prostorija poslodavca.

OBAVEZA ZAPOŠLjAVANјA OSOBA SA INVALIDITETOM

1 – 19 zaposlenih- 0

20 – 49 zaposlenih- 1

50 – 99 zaposlenih- 2

100 – 149 zaposlenih- 3

Na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Ukupan broj zaposlenih obuhvata sva lica koja su u radnom odnosu u skladu sa propisima o radu ikao takva su prijavlјena nadležnim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. To znači da se ubrajaju lica koja su zasnovala radni odnos na neodređeno ina određeno radno vreme, a u obzir se uzimaju ilica sa ne punim radnim vremenom, kao i ona koja obavlјaju poslove van prostorija poslodavca.

ZAŠTO ZAPOSLITI OSOBU SA INVALIDITETOM

Osobe sa invaliditetom su bogat i često zaboravlјen izvor lјudskih resursa u skoro svim profesijama. Iskustva članova poslodavaca koji zapošlјavaju osobe sa invaliditetom ocenjuju radnike sa invaliditetom kao prosečne ili iznad proseka u obavlјanju zadataka, redovnosti dolaska na posao i poštovanju pravila o bezbednosti i zdravlјu na radu. Takođe, osobe sa invaliditetom često mogu da budu lojalnije poslodavcima koji ih angažuju. Osim što osobe sa invaliditetom mogu svojim veštinama i vrednim radom da doprinesu uspešnosti preduzeća, preduzeća mogu ida se pohvale raznolikošću radne snage koja reflektuje raznolikost društva. Ovo posebno može otvoriti i više novih klijenata i kupaca i potrošača na koje preduzeće ne obraća posebnu pažnju.

Korporativna kultura i društveno odgovorno poslovanje spadaju u moderne koncepte kojima se preduzeća okreće i gradi pozitivnu sliku o sebi u očima investitora, kupaca ili budućeg klijenata. Usvajanje politika koje reflektuju uzdržavanje od bilo kakve diskriminacije, poštovanje potreba i interesa zaposlenih i svesti o utkaju preduzeća na društvo nisu vezani za veličinu preduzeća. Tako se sva ona koja ih usvoje i primenjuju mogu pohvaliti i svojim aktivnim doprinosom razvoju humanog društva. Zapošlјavanje osobe sa invaliditetom može doneti preduzeću inovativnost u organizaciji i sprovođenju aktivnosti, kao i pronalaženje alternativnih rešenja.

Više opravima osoba sa invaliditetom, zapošljavanju možete pročitati i na stranici Udruženja osoba sa invaliditetom Kuršumlije

http://osikursumlija.org/sr/

http://kursumlijaosi.org.rs/

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime