Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama raseljenih lica sa boravištem / prebivalištem na teritoriji opštine Kuršumlija

0

Na osnovu člana 4. stav 3. Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu:Komesarijat) i opštine Kuršumlija (u daljem tekstu: Opština) zavedenog kod Komesarijata pod brojem  9-9-502 od 19.06.2023. godine, a kod opštine Kuršumlija pod brojem II-561-2/23-4 od 16.06.2023.  Komisija za izbor korisnika prema Ugovoru o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta obrazovane rešenjem  br. II-561-2/23-4-1 dana 07.07.2023.  godine (u daljem  tekstu:  Komisija) i Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika II-561-2/22-6  od 14.07.2023.  godine,  Komisija za izbor korisnika raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICAMA  RASELJENIH  LICA SA BORAVIŠTEM / PREBIVALIŠTEM  NA TERITORIJI OPŠTINE KURŠUMLIJA,  DODELOM  PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Pomoć namenjena interno raseljenim licima kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Kuršumlija, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a kojima je pomoć neophodna za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: korisnik), odnosno ne odnosi se na objekte koji su uslovni za stanovanje, kao ni na objekte kod kojih bi se dodelom pomoći isključivo podigla energetska efikasnost objekta.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za nabavku građevinskog materijala i opreme neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi do 800.000,00 dinara, a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi 250.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika. Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Kuršumlija i to za: izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, hidroizolaciju zidova, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija, fasade i druge radove neophodne za dovršetak gradnje ili adaptaciju kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje. Oprema se isključivo odnosi na sanitarni materijal, elektro i vodovodni materijal i bojlere za kupatilo/kuhinju, a ne odnosi se na nabavku nameštaja i električnih kućnih aparata

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Član 3.

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Kuršumlija, u momentu objavljivanja javnog poziva;
 3. da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini ili u susvojini/zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 4. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti i to kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;

 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:

– zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,

– zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu

 • vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen,
 • na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala i opreme nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da nisu obnovili, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije ili drugoj državi, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 3. da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz stava 1. tačke 3. ovog člana;
 4. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. 10. da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe što se procenjuje u skladu sa članom 2. stav 2. osim ukoliko su bili korisnici pomoći za nabavku građevinskog materijala visini do 250.000,00 dinara;
 6. da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji;
 7. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Kuršumliji

Nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti iz stava 2. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Predloga liste korisnika za dodelu Pomoći interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu:Predlog liste).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola, u kom slučaju uslov predviđen stavom 1. tačkom 4. ovog člana nije relevantan.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini Kuršumlija  Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

 • Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 • Fotokopiju lične karte (obe strane), odnosno očitanu ličnu kartu ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju drugu nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova
 • Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji; da nisu obnovili, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na teritoriji AP Kosova
 • Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa ;

– za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;

Dokaz o prihodima:

 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je dostavitili ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja niti druge povremene ili privremene prihode;
 • Ukoliko podnosilac prijave ili član porodičnog domaćinstva ostvaruju povremene ili privremene prihode, potrebno je dostaviti ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa o visini povremenih i privremenih neto prihoda.
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa da ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi.;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko
 • presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

12) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

13) List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;

14) Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi

 • području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji); 15) Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti iz člana 3. stava 2. ovog pravilnika, potrebno je dostaviti najkasnije do donošenja Predloga liste, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.
 • Izjavu da su podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva saglasni da Komisija, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. Navedenu izjavu nije potrebno overavati kod javnog beležnika, a potpisuju je podnosilac zahteva i svi punoletni članovi porodičnog domaćinstva, dok za maloletne članove domaćinstva izjavu potpisuju roditelj, odnosno staratelj.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog člana, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

PODNOŠENJE ZAHTEVA

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave Kuršumlija, lično ili poštom na adresu:

Opština Kuršumlija
Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova života IRL  dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu

ul. Proleterskih brigada bb

18430 Kuršumlija

sa naznakom:

Komisiji za izbor korisnika za dodelu građevinskog materijala Interno Raseljenim Licima

.Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je  od  17.07.2023. godine do 04.08.2023. godine.                                         

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime