Konkurs za direktora Poslovnog centra ,,Aleksandrovac – Župa,,

0

Skupština Opštine Aleksandrovac raspisala je javni poziv za imenovanje direktora Javnog preduzeća Poslovni centar ,,Aleksandrovac – Župa,,.

Ovu funkciju je po rešenju Skupštine opštine od 12. februara 2014. godine sa mandatom na četiri godine obavljao dipl. inžernjer organizacije rada Milutin Radičević iz Aleksandrovca, koji je umro.

Postupak za imenovanje direktora Poslovnog centra ,,Aleksandrovac – Župa,, sprovešće Komisija za imenovanje Skupštine opštine Aleksandrovac, a manadat direktora traje četiri godine.

Poslovi direktora su da predstavlja i zastupa javno preduzeće; organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovodjenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke Nadzornog odbora i vrši druge poslove odredjene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije,,.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime