Opština Kuršumlija upućuje javni poziv za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica raseljenih lica u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći

0

Na osnovu člana 9. Pravilnika  o  radu Komisije br. II-561-1/23-5 od 13.07.2023. godine, Komisija za izbor korisnika  prema Ugovoru o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovoarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti, obrazovane rešenjem br. II-561-1/23-4-1 od 03.07.2023. godine, (u daljem tekstu: Komisija), dana 13.07.2023. godine  raspisuje:

Javni poziv za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica raseljenih lica u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodatne pomoći u građevinskom  i drugom materijalu i opremi za adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti koja žive na  teritoriji opštine Kuršumlija.

Predmet javnog poziva

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti (u daljem tekstu: Pomoć) dodeljuju se interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, u cilju poboljšanja uslova stanovanja.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu koji ne može biti veći od 1.950.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika i to:

1) do 1.700.000,00 dinara za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i
2) do 250.000,00 dinara sa obračunatim PDV-om za pomoć za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti iz stava 2. tačka 1. ovog člana.

Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju prelazi iznos od 1.700.000,00 dinara, prijava se odbija.

Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti prelazi iznos od 2.550.000,00 dinara, prijava se odbija.

USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 • da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 • da imaju boravište/prebivalište na teritoriji Kuršumlija, u momentu objavljivanja Javnog poziva (opciono);
 • da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;
 • da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na teritoriji AP Kosova i Metohije;
 • da nisu obnovili, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na teritoriji Republike Srbije ili druge države, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 • da nisu korisnici drugog stambenog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 • da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 • da seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju kojom Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
 • da je seoska kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuća nepokretnost za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ilinepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvolaili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili
 • da je predmetna seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanjupostupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća odnosno odgovarajuća nepokretnost namenjena stanovanju za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
 • da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.
 • da nisu na Konačnoj listi reda prvenstva u drugim programima za trajno rešavanje stambene potrebe.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 9) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Predloga liste korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Predlog liste).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

 • Uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave;
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave,
 • za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 • Fotokopiju lične karte (obe strane), odnosno očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova-izjava overena kod nadležnog organa
 • za lica koja borave u kolektivnom centru – potvrda poverenika opštine/grada da su lica evidentirana da borave u kolektivnom centru;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe; ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na AP Kosovu i Metohiji; da nisu obnovili, otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanjeuslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe; danisu u          krvnom,adoptivnom ilitazbinskom       srodstvu                   sa prodavcempredmetnenepokretnosti;

Navodi iz izjave biće predmet provere od strane Komisije;

 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je dostavitili ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja niti druge povremene ili privremene prihode;
 • Ukoliko podnosilac prijave ili član porodičnog domaćinstva ostvaruju povremene ili privremene prihode, potrebno je dostaviti ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa o visini povremenih i privremenih neto prihoda.
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ličnu izjavu overenu kod nadležnog organa da ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi.;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina -dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6. ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radivanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilacprijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
 • Overenu izjavu vlasnika seoske kuće odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;
 • Dokaz o vlasništvu – List nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojoj se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga;
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji; ili
 • nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola
 • nepokretnost upisana po zakonu o ozakonjenju objekata;
 • Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
 • Ukoliko se radi o seoskim kućama odnosno odgovarajućim nepokretnostima namenjenim stanovanju koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Predloga lista, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen;
 • Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;
 • Fotokopiju lične karte (obe strane) prodavca seoske kuće, odnosno očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom;
 • Izjavu da su podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva saglasni da Komisija, za potrebe postupka, može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja. Navedenu izjavu nije potrebno overavati kod javnog beležnika, a potpisuju je podnosilac zahteva i svi punoletni članovi porodičnog domaćinstva, dok za maloletne članove domaćinstva izjavu potpisuje roditelj, odnosno staratelj.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave Kuršumlija, lično ili poštom na adresu:

Opština Kuršumlija
Komisija za dodelu pomoći kupovina seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju

ul. Proleterskih brigada bb

18430 Kuršumlija

sa naznakom:

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA RASELJENIH LICA KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA STANOVANJE I DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM  I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (mali grant) ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA STANOVANJE,  KOJA ŽIVE NA   TERITORIJI OPŠTINE KURŠUMLIJA“.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je  od  17.07.2023. godine do 04.08.2023. godine.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime