Opština Kuršumlija raspisala konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima u školskoj 2023/2024 godini

0

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija broj II-02-56/2023-16 od 19.09.2023.godine o dodeli stipendija učenicima i studentima na teritoriji opštine Kuršumlija, Komisija za učeničke i studentske stipendije opštine Kuršumlija raspisuje Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima na teritoriji opštine Kuršumlija u školskoj 2023/2024 godini.

Pravo učešća na konkurs imaju učenici srednjih škola i studenti osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija ( za izbegla i raseljena lica – boravište) i koji su prvi put upisani u određeni razred/godinu u tekućoj školskoj godini.

Na konkurs za dodelu učeničkih/studentskih stipendija mogu se prijaviti:

Učenici/studenti čiji ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog Zavoda za statistiku u trenutku objavljivanja konkursa (85.539,00 dinara), odnosno za učenike/ studente sa invaliditetom ne prelazi iznos od jedne i po prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa (128.308,5 dinara);

Učenici/studenti čiji ukupan mesečni prihod članova porodice učenika odnosno studenta ne prelazi iznos od jedne i po prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa ukoliko porodica ima troje i više dece (128.308,5 dinara);

Učenici srednjih škola koji su u prethodnoj školskoj godini postigli odličan uspeh (5,00); učenici I razreda srednje škole koji su u završnom razredu osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (5,00).

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na stipendiju:

 • Prijava za dodelu stipendije sa osnovnim podacima o učeniku/studentu,
 • Potvrda srednje škole/visokoškolske ustanove da učenik/student redovno pohađa nastavu i da je prvi put upisan u određeni razred/godinu u tekućoj školskoj 2023/2024 godini,
 • Potvrda srednje škole o broju neopravdanih izostanaka do momenta podnošenja prijave na konkurs,
 • Uverenje o zajedničkom (porodičnom) domaćinstvu, koje na osnovu izjave dva svedoka izdaje nadležni organ Opštinske uprave,
  Dokaz o prosečnom mesečnom prihodu svih članova porodice za zadnja 3 meseca koji prethode danu raspisivanja konkursa (od 01.06.2023. do 31.08.2023.godine), a za nezaposlene uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje fonda PIO,
 • Dokaz da student nije u radnom odnosu (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje odnosno uverenje PIO fonda),
  Fotokopija lične karte ili uverenje o mestu prebivališta (za izbegla i raseljena lica dokaz o boravištu),
 • Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći (za učenike odnosno studente sa invaliditetom),
 • Kopija svedočanstva (potvrda) da su u prethodnoj školskoj godini postigli odličan uspeh sa prosekom 5,00 ( za učenike sa prosekom 5,00),
 • Tri primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog ugovora o učeničkoj stipendiji, odnosno tri primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji,
 • Kopiju kartice tekućeg računa studenta.
  Učenici i studenti koji su ispunili uslove konkursa ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od 10 meseci.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi opštini Kuršumlija – Komisiji za učeničke i studentske stipendije opštine Kuršumlija, u informaciono-uslužnom centru, počevod 02.10.2023. godine do 16.10.2023. godine za učenike srednjih škola, odnosno od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine za studente.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Pravo na stipendiju nema student koji je u radnom odnosu, student na master studijama i specijalističkim strukovnim studijama, apsolvent odnosno student na produženoj godini studija, student/učenik koji je pravo na stipendiju ili kredit ostvario odlukom Ministarstva prosvete ili nekog drugog državnog organa ili fonda, student koji je navršio 26 godina života, kao ni učenik koji ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2023/2024 godini.

Konkurs se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštine Kuršumlija, oglasnim tablama srednjih škola i internet strani opštine Kuršumlija.

Za sve informacije vezane za konkurs javiti se na telefon 381-402.
Napomena: Srednje škole sa teritorije opštine Kuršumlija su dužne da opštini Kuršumlija do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave podatke o ukupnom broju neopravdanih izostanaka za učenike koji su ispunili uslove konkursa i ostvarili pravo na opštinsku stipendiju, a imaju više od 8 neopravdanih izostanaka, što će se regulisati posebnim ugovorom. Opština Kuršumlija će obustaviti isplatu stipendije ukoliko se utvrdi da određeni učenik ima više od 8 neopravdanih izostanaka u školskoj 2023/2024 godini.

Učenici koji pohađaju srednje škole van teritorije opštine Kuršumlija i koji ispune uslove konkursa i ostvare pravo na opštinsku stipendiju biće u obavezi da do 5. u mesecu za prethodni mesec dostave potvrdu srednje škole o ukupnom broju neopravdanih izostanaka, u protivnom ista će im se obustaviti.

Studenti su dužni da, prilikom podnošenja dokumentacije za ostvarivanje prava na stipendiju, dostave na uvid i indeks odnosno studentsku knjižicu.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime