Rani javni uvid povodom izrade Prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Kuršumlijska Banja – parcijalne izmene

  0

  Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Kuršumlija, u skladu sa članom u skladu sa čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 37.-42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS“, br.32/2019) oglašava Rani javni uvid povodom izrade Prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Kuršumlijska Banja – parcijalne izmene.

  Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 14.03.2024. godine zaključno sa 28.03.2024. godine, radi upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima i očekivanim efektima planiranja.

  Elaborat Prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Kuršumlijska Banja biće izložen na oglasnoj tabli u holu i na trećem spratu zgrade Opštine Kuršumlija, kao i na internet strani Opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org), u periodu trajanja javnog uvida.

  Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u elaborat i svoje primedbe i sugestije mogu dostaviti u pismenoj formi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija, Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, ul. Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 28.03.2024. godine, kada se završava rani javni uvid.

  Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planske dokumentacije mogu uticati na planska rešenja.

  Bliže informacije i potrebnu stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na planska rešenja, zainteresovana lica mogu dobiti u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 25, u periodu trajanja ranog javnog uvida, lično ili putem telefona: 027/381-402, lokal 124, u vremenu od 10 do 14 časova.

  Prilozi:

  Prve izmene i dopune plana generalne regulacije Kuršumlijska Banja – parcijalne izmene
  Grafički deo
  Oglas za Javni uvid

  VAŠ KOMENTAR

  Napišite Vaš komentar
  Unesite svoje ime