Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Blace za 2024. godinu

0

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija)/ nadležni organ opštine Blace, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

da se za korišćenje bez plaćanja naknade za poljoprivrednu proizvodnju može dati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave i to:
obrazovnim ustanovama – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove najviše do 100 hektara;
visokoobrazovnim ustanovama – fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija najviše do 1.000 hektara;
da se za korišćenje bez plaćanja naknade u cilju pošumljavanja može dati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini koja su registrovana za poslove u oblasti šumarstva;
da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Blace za 2024. godinu do 31.oktobra 2023. godine.

Potrebna dokumentacija:

Zahtev za ostvarivanje korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
Za korišćenje bez plaćanja naknade za poljoprivrednu proizvodnju – izjašnjenje nadležnog ministarstava za poslove nauke, prosvete, socijalne zaštite, poljoprivrede, odnosno pravde iz kog se može utvrditi pravni status podnosioca zahteva radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostavarivanje prava na korišćenje zemljišta bez naknade;
Za korišćenje bez plaćanja naknade za poljoprivrednu proizvodnju – Izjava, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću odgovornog lica podnosioca, sa planom aktivnosti za svaku katastarsku parcelu (ili deo parcele) koja je predmet zahteva sa navedenom površinom, kojom se potvrđuje da se aktivnosti vrše u skladu sa delatnošću kojom se bavi (obrazovna, naučno – istraživačka, socijalna).
Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija/nadležni organ opštineBlace, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace, Ulica Karađorđeva, br.4, drugi sprat kancelarija 38 ili sa sajta blace.org.rs.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2023. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija/nadležni organ će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine/grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2024. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta / nadležnom organu na teritoriji opštine Blace za 2024. godinu, na adresu: Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace, Ulica Karađorđeva, br.4,. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragan Gmijoivić, telefon: 027/371-079, email:[email protected], ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace Opštinske uprave opštine Blace, Ulica Karađorđeva, br.4, kancelarija 38.

Ovaj javni poziv objaviti u na internet stranici opštine Blace i oglasnoj tabli.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime